Geïndexeerde inschrijvingsgeld vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming (leeftijd steeds op 31.12.2024):
De inschrijvingsgelden worden vastgelegd door de Vlaamse overheid. Deze zijn decretaal vastgelegd. Het inschrijvingsgeld is een vast bedrag, ongeacht het aantal wekelijkse lestijden dat de leerling les volgt.

83 euro van 6 tot en met 17 jaar

161 euro van 18 tot en met 24 jaar

379 euro vanaf 25 jaar


Verminderde tarief mits voorlegging van een geldig attest (leeftijd steeds op 31.12.2024)

55 euro van 6 tot en met 17 jaar

161 euro vanaf 18 jaar


Voorwaarden en bewijsstukken voor verminderd inschrijvingsgeld :

Het bewijsdocument moet geldig zijn op het moment van de inschrijving. Geen bewijs = geen korting. Personen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres wonen als een rechthebbende krijgen vermindering. Naast het bewijsdocument is in dit geval ook steeds een attest “gezinssamenstelling” vereist. U kan dit online aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Een UiTPAS Aarschot met kansenstatuut op naam geeft recht op extra korting.

A. Verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigde werkzoekenden of daarmee gelijkgesteld.

Bewijs: attest RVA of VDAB specifiek voor deeltijds kunstonderwijs (geen attesten van vakbonden), gedateerd in juni of september. Desgevallend attest gezinssamenstelling.

C. 1. Leefloon van het OCMW of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.

Bewijs: attest OCMW of een UiTPAS met kansenstatuut op naam. Desgevallend attest gezinssamenstelling.

C. 2. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of rentebijslag,

Bewijs: attest Federale Pensioensdienst of een UiTPAS met kansenstatuut op naam. Desgevallend attest gezinssamenstelling.

D. 1. Personen met een erkende handicap en een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen

Bewijs: attest FOD Sociale Zekerheid of rekeninguittreksel waaruit de tegemoetkoming blijkt, een European disability card. Desgevallend attest gezinssamenstelling .

D. 2. Begunstigden verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)

Bewijs: attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding van 4 punten op pijler 1 (criterium “lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap”), een attest van de uitbetalers van het Groeipakket met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%, een European disability card of een UiTPAS met kansenstatuut op naam.

E. Verblijven in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogische instelling of een pleeggezin.

Bewijs: schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft, een attest van de pleeggezinnendienst of een vonnis van de jeugdrechtbank.

F. Statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.

Bewijs: attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (bij nationaliteit moet expliciet ” vluchteling” vermeld staan) of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen (bij nationaliteit moet expliciet ” vluchteling” vermeld staan).

G. Volwassenen tussen 18 en 24 jaar (leeftijd op 31/12/2024)

Bewijs: geldige identiteitskaart

H. 1. UITSLUITEND VOOR JONGEREN: Een ander lid van de leefeenheid betaalde reeds inschrijvingsgeld in dezelfde of andere academie

Bewijs: binnen de eigen academie wordt de korting automatisch toegestaan. Vanwege een andere erkende academie: kopie betalingsbewijs ander gezinslid.

H. 2. UITSLUITEND VOOR JONGEREN: Een ouder, broer of zus met een andere hoofdverblijfplaats die het inschrijvingsgeld al heeft betaald.

Bewijs: KisID, vonnis jeugdrechtbank van gedeelde huisvesting of getuigschrift van gedeeld verblijf

I. UITSLUITEND VOOR JONGEREN: Bijkomende inschrijving in een ander domein (Muziek – Woord – Dans) van een erkende academie

Bewijs: vanwege die academie muziek, woord of dans: kopie betalingsbewijs eerste inschrijving

J. Arbeidsongeschiktheid + 66%

Bewijs: attest mutualiteit met vermelding van de geldigheidsperiode en een arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van minstens 66% of een attest van het RIZIV met vermelding art. 100 of een attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding “vermindering van verdienvermogen”. Desgevallend attest gezinssamenstelling. Opgelet: Het attest arbeidsongeschiktheid +66% van de mutualiteit met de vermelding “tot heden en verder”, moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

K. Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Bewijs : attest van verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaald of een attest van het OCMW dat men leefloon ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is of een UiTPAS met kansenstatuut op naam. Desgevallend attest gezinssamenstelling.