Geïndexeerde inschrijvingsgeld vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming (leeftijd steeds op 31.12.2022):

74 euro van 6 tot en met 17 jaar

145 euro van 18 tot en met 24 jaar

343 euro vanaf 25 jaar

Verminderde tarief mits voorlegging van een geldig attest (leeftijd steeds op 31.12.2022)

49 euro van 6 tot en met 17 jaar

145 euro vanaf 18 jaar

Voorwaarden en bewijsstukken voor verminderd inschrijvingsgeld :

Het bewijsdocument moet geldig zijn op het moment van de inschrijving. Geen bewijs = geen korting. Personen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres wonen als een rechthebbende krijgen vermindering. Naast het bewijsdocument is in dit geval ook steeds een attest “gezinssamenstelling” vereist. U kan dit online aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Een  UiTPAS Aarschot met kansenstatuut op naam geeft recht op extra korting.

A. Uitkeringsgerechtigde volledige werklozen of daarmee gelijkgestelden.

Bewijs : attest RVA of VDAB specifiek voor deeltijds kunstonderwijs (geen attesten van vakbonden),gedateerd in juni of september. Desgevallend attest gezinssamenstelling.

B. Verplicht ingeschreven werkzoekenden op grond van de reglementering i.v.m. de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.

Bewijs : attest RVA of VDAB specifiek voor deeltijds kunstonderwijs (geen attesten van vakbonden), gedateerd in juni of september. Desgevallend attest gezinssamenstelling.

C. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of rentebijslag, leefloon van het OCMW of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.

Bewijs: attest Rijksdienst voor Pensioenen, attest OCMW of een UiTPAS met kansenstatuut op naam. Desgevallend attest gezinssamenstelling.

D. Personen met een erkende handicap en een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid of begunstigden verhoogde kinderbijslag +66%

Bewijs : attest FOD Sociale Zekerheid of rekeninguittreksel waaruit de tegemoetkoming blijkt, een European disability card of een UiTPAS met kansenstatuut op naam. Desgevallend attest gezinssamenstelling . Voor kinderen : attest FOD Sociale Zekerheid met minstens 4 punten op zelfredzaamheid in pijler 1, een European disability card, een attest kinderbijslagfonds +66% of een UiTPAS met kansenstatuut op naam.

E. Verblijven in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogische instelling of een pleeggezin.

Bewijs: verklaring directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft.

F. Statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.

Bewijs : attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (nationaliteit = vluchteling) of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente of een identiteitskaart voor vreemdelingen.

G. Jongvolwassenen van 18 tot en met 24 jaar (leeftijd op 31/12/2022)

Bewijs : geldige identiteitskaart

H. Jonger dan 18 jaar en ander lid van de leefeenheid betaalde reeds

Bewijs : binnen de eigen academie wordt de korting wordt automatisch toegestaan. Vanwege een andere erkende academie : kopie betalingsbewijs ander gezinslid.

I. Jonger dan 18 jaar en bijkomende inschrijving in een ander domein (Muziek – Woord – Dans) van een erkende academie

Bewijs : vanwege die academie muziek, woord of dans : kopie betalingsbewijs eerste inschrijving

J. Arbeidsongeschiktheid + 66%

Bewijs : attest mutualiteit met vermelding van de geldigheidsperiode en een arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van minstens 66% of een attest van het RIZIV met vermelding art. 100 of een attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding “vermindering van verdienvermogen”. Desgevallend attest gezinssamenstelling. Opgelet: Het attest arbeidsongeschiktheid +66% van de mutualiteit met de vermelding “tot heden en verder”, moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

K. Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Bewijs : attest van verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaald of een attest van het OCMW of een UiTPAS met kansenstatuut op naam. Desgevallend attest gezinssamenstelling.